Hieronder zijn de Algemene Voorwaarden weergegeven van CareforZ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 80747086.

Artikel 1 – Begripsbepalingen
Bemiddeling: De activiteit waarbij CareforZ zelfstandige zorgprofessionals (zzp-ers) aandraagt waarmee Opdrachtgever een Overeenkomst van opdracht afsluit.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van door CareforZ aangeboden Opdrachtnemer(s)

Opdrachtnemer: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die via CareforZ een Opdracht aangaat met Opdrachtgever.

Overeenkomst: De getekende Offerte tezamen met deze algemene voorwaarden waarin de te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten van CareforZ voor/aan Opdrachtgever worden vastgelegd.

Werkzaamheden: Alle overige dienstverlening door medewerkers van CareforZ aan Opdrachtgever die in de offerte wordt overeengekomen.

Werving en Selectie: De activiteit waarbij CareforZ natuurlijke personen aandraagt waarmee Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat.

Emolumenten: Dit zijn bijkomende inkomsten die buiten het normale salaris vallen onder andere reiskosten en vakantiegeld.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten van de hierboven genoemde vennootschap, hierna te noemen CareforZ.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten die worden uitgevoerd onder de handelsnaam van de bovengenoemde vennootschap.

Artikel 3  – Totstandkoming der Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst als bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat de Offerte door zowel Opdrachtgever als CareforZ schriftelijk danwel digitaal is getekend.
 2. Degene die een Overeenkomst namens de Opdrachtgever ondertekent, verklaart hiermee namens de Opdrachtgever bevoegd te zijn voor het ondertekenen van deze Overeenkomst.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande Overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door CareforZ uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien een Opdrachtgever zelf verwijst naar zijn Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden, dan zijn slechts de Algemene Voorwaarden van CareforZ van toepassing.

Artikel 4 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is CareforZ voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten een vergoeding verschuldigd conform de door CareforZ aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte.
 2. CareforZ is ten aanzien van langer durende Overeenkomsten gerechtigd haar tarieven jaarlijks te herzien, met dien verstande dat nieuwe tarieven tenminste één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn medegedeeld.
 3. Bij Werving & Selectie opdrachten waarvoor bij de facturatie uitgegaan wordt van het bruto jaarsalaris zal bij de berekening hiervan altijd uitgegaan worden van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten. Bij aanstelling in een deeltijd dienstverband zal voor de berekening van het factuurbedrag altijd uitgegaan worden van een volledig dienstverband zoals gedefinieerd in de door Opdrachtgever gehanteerde CAO. Indien opdrachtgever geen CAO hanteert, wordt uitgegaan van een dienstverband van 40 uur. Bij afwijkingen van bovenstaande prevaleren de gemaakt afspraken conform offerte.
 4. Voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten onze eigen werklocaties of kantoren wordt, tenzij anders overeengekomen, voor de facturatie altijd uitgegaan van inzet per dagdeel van 4 uur.
 5. Bij Werkzaamheden buiten onze werklocaties of kantoren worden parkeer en verblijfkosten tegen kostprijs in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Voor reiskosten worden € 0,45 per kilometer in rekening gebracht of de kosten van openbaar vervoer op basis van 1e klas.
 6. Betaling van de facturen van CareforZ dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – in verzuim en is Opdrachtgever ingaande 14 dagen na factuurdatum over de hoofdsom, of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd van 1% per maand.
 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Buitengerechtelijke kosten zijn bepaald op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 2.500,-.
 10.   CareforZ is gerechtigd om voor alle Werving & Selectie opdrachten die worden ingetrokken door de Opdrachtgever ná ondertekening van de Offerte, alle reeds door CareforZ gemaakte kosten t.b.v. de betreffende opdracht alsmede de hieraan bestede uren in rekening te brengen tegen het standaard uurtarief van € 125,– (honderd vijfentwintig euro) per uur.
 11. Werkzaamheden die op uurbasis worden uitgevoerd en niet worden geannuleerd of minder dan 24 uur voorafgaande aan een afspraak worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.
 12. Door CareforZ in het kader van Werving & Selectie geworven en bij een Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten die binnen twee jaar daarna in dienst treden bij die Opdrachtgever of een aan haar gelieerde organisatie, worden geacht te zijn geworven door CareforZ en hiervoor zal het geoffreerde bedrag van de betreffende persoon, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
 13. Indien een kandidaat aanvankelijk door CareforZ is geworven en ten gevolge van informatie voorziening en/of gesprekken met medewerkers van CareforZ rechtstreeks in contact treedt met Opdrachtgever of aan haar gelieerde organisaties en als gevolg daarvan in dienst treedt bij de Opdrachtgever of aan haar gelieerde organisaties, dan wordt dit beschouwd als een gevolg van een Werving & Selectie project waarvoor CareforZ de opdracht heeft gekregen van Opdrachtgever. Dientengevolge zal het in de Offerte overeengekomen tarief hiervoor in rekening worden gebracht.
 14. Indien een kandidaat aanvankelijk door CareforZ is bemiddeld en ten gevolge van informatievoorziening en/of gesprekken met medewerkers van CareforZ rechtstreeks in contact treedt met Opdrachtgever of aan haar gelieerde organisaties en als gevolg daarvan aldaar een opdracht aanneemt, dan wordt dit beschouwd als een gevolg van het Bemiddelingsproject waarvoor CareforZ de opdracht heeft gekregen van Opdrachtgever. Dientengevolge zal het in de Offerte overeengekomen tarief hiervoor in rekening worden gebracht.
 15. Indien door een actie van de Opdrachtgever een door werkzaamheden van CareforZ geworven kandidaat uit een Werving & Selectie project in dienst zou treden bij een met Opdrachtgever gelieerde of bevriende organisatie, dient de Opdrachtgever te zorgen voor betaling van het met haar overeengekomen of voor CareforZ gebruikelijke tarief.
 16. In geval van Bemiddeling geldt dat, tenzij er sprake is van een eenmalige vergoeding, de in Offerte overeengekomen Bemiddelingsvergoeding aan CareforZ verschuldigd blijft gedurende de duur van de Overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die door Bemiddeling van CareforZ tot stand is gekomen. Dit geldt tevens voor alle opvolgende Overeenkomsten van opdracht / aanneming van werk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij er minimaal 6 maand tussen opeenvolgende opdrachten is verstreken.
 17. Bij tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Offerte prevaleren de afspraken zoals overeengekomen in de Offerte.

Artikel 5 – Uitvoering der werkzaamheden

 1.   CareforZ verplicht zich tegenover Opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Opdrachtnemer geleverde diensten;
 2. De met de uitvoering van de werkzaamheden belaste consultant van CareforZ zal niet zonder overleg met de Opdrachtgever tussentijds vervangen worden door een andere consultant, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen – bijvoorbeeld langdurige ziekte, beëindiging dienstverband met CareforZ – die dit noodzakelijk maken. Alsdan zal de vervanging van de consultant geschieden in overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. CareforZ is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door CareforZ of door personen in haar dienst bij vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de hieronder omschreven beperkingen.
 2. Bij de vaststelling van het door CareforZ als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als CareforZ deze in redelijkheid had moeten voorzien.
 3. De totaal door CareforZ te vergoeden schade is te allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van CareforZ in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft minus de kosten van juridische bijstand voor CareforZ. Indien de door CareforZ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering een verdergaande dekking biedt, zal een dienovereenkomstige aansprakelijkheid van CareforZ tegenover de Opdrachtgever bestaan. Indien er geen aansprakelijkheidsverzekering is waarop CareforZ een beroep kan doen, zal de maximale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van het totale honorarium gedurende 1 maand voorafgaande aan een incident of reden tot aansprakelijkheidstelling.
 4.   CareforZ zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die is veroorzaakt door Opdrachtnemers die door CareforZ zijn bemiddeld of kandidaten die door CareforZ zijn geworven.
 5. Iedere aansprakelijkheid van CareforZ vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de werkzaamheden.
 6.   CareforZ zal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van het handelen en/of nalatigheid van door haar of Opdrachtgever ingeschakelde (externe-) adviseurs of (interim-) managers of (interim-) professionals.
 7. Klachten met betrekking tot een declaratie moeten binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij CareforZ zijn ingediend. Na deze periode wordt de Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard en vervalt het recht daartegen bezwaar te maken.

Artikel 7 -Wanprestatie

 1. In geval van wanprestatie, faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling van de Opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf of toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is CareforZ gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan met onmiddellijke ingang als schriftelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 –  Geheimhouding, Auteurs- en Eigendomsrecht

 1. CareforZ verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij de vertrouwelijkheid kan vermoeden.
 2. Indien CareforZ een procedure voor Werving & Selectie uitvoert t.b.v. Opdrachtgever zullen gegevens over sollicitanten door Opdrachtgever vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden doorgegeven.
 3. Van alle documenten, materialen, e-mails waarvan CareforZ zich bij uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij de CareforZ.
 4. Mede ter bescherming van de privacy van betrokkenen is CareforZ nimmer gehouden tot afgifte van deze bescheiden of kopieën daarvan aan Opdrachtgever of derden.

Artikel 9 – Wijzigingsbeding

 1. CareforZ is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal CareforZ de Opdrachtgever tijdig, doch minimaal 4 weken van tevoren op de hoogte stellen van deze wijziging. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op de met CareforZ gesloten Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in casu de rechtbank te Zutphen.

 

Start typing and press Enter to search