Privacy policy
CareforZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit schrijven geven wij u belangrijke informatie over hoe wij met deze gegevens omgaan. In dit verband is het belangrijk om te weten dat wij:

 • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze doelen.
 • Zo veel mogelijk de verwerking en opslag van gegevens beperken tot datgene wat wij echt nodig hebben om te kunnen werken.
 • Bij ieder nieuwe stap waarbij wij gegevens nodig hebben zullen wij altijd om uw toestemming vragen.
 • Voortdurend in de gaten blijven houden dat onze technische maar ook organisatorische maatregelen passend om ervoor te zorgen dat gegevens goed beschermd zijn en blijven.
 • Geen gegevens verstrekken aan derden zonder dat daar een legitieme reden voor is zoals het uitvoeren van onze, met u afgesproken, werkzaamheden of het naleven van een wettelijke eis.
 • Uw rechten kennen en respecteren en dat wij ook in dit verband een open en lerende organisatie zijn en met enige regelmaat onze processen en werkwijze tegen het licht houden en met u en elkaar in gesprek blijven over hoe het gaat en wat we kunnen verbeteren.

CareforZ, gevestigd te Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Schorsendal 21 8072
PC Nunspeet
info@CareforZ.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CareforZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Ervaring en arbeidsverleden (cv’s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CareforZ verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • CareforZ bemiddelt voor u in arbeidsrelaties, om dit te kunnen doen moet u uitdrukkelijk instemmen dat wij met u in contact staan en potentiele opdrachtgevers in contact staan. U levert zelf hiervoor alle gegevens aan ons, zoals uw CV en referenties, en u kunt deze zelf aanpassen of verwijderen.
 • CareforZ biedt u de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van onze diensten en nieuws. Tenzij u al reeds hiervoor bent aangemeld dient u zich hiervoor vanaf heden zelf aan te melden.
 • Bij onze dienstverlening wordt soms een beroep gedaan op externe specialisten en samenwerkingspartners. Wij hebben met deze specialisten en partners strenge afspraken gemaakt waarbij uw gegevens worden beschermd. Om van deze diensten te kunnen genieten moet u uitdrukkelijk toestemmen dat wij hiervoor gegevens uitwisselen met deze partijen, de aard en bewaartermijnen worden hierbij met u overlegd.

Geautomatiseerde besluitvorming
CareforZ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle verwerkingen van de door uw aangeleverde gegevens worden door onze professionals zorgvuldig uitgevoerd. Al onze professionals zijn gehouden aan geheimhouding van uw gegevens en wij werken conform de regels van de NIP.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CareforZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals personalia (NAW) en e-mail adres, telefoonnummer en arbeid gerelateerde informatie zoals CV en brieven: > 18 maanden
 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: > 7 jaar
 • Deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Kortom om services aan u te kunnen blijven verlenen.
 • Voor sollicitatieprocedures: > 24 maanden.
 • Uw assessmentdossier en testgegevens: > 24 maanden. Uitsluitend met uw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen.
 • Uw coachingsdossier: >24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
CareforZ zal uw gegevens nooit verkopen! Wij nemen uw privacy heel serieus. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving bij onze leverancier YellowYard. Dit bedrijf is in Nederland en dus in Europa gevestigd en met hen hebben wij een strenge overeenkomst gesloten op het gebied van privacy bescherming. Bij opdrachten waar wij expertise inkopen bij specialisten hebben wij eveneens strenge overeenkomsten en blijven wij de verantwoordelijken voor uw gegevens. In deze gevallen worden uw gegevens beveiligd en in sommige gevallen ge-pseudonymiseerd waardoor u nooit te herleiden bent aan de data. Alleen in gevallen waar de wet ons daartoe verplicht zullen wij gehoor geven aan gegevensverzoeken van politie of overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij gebruiken deze dienst om de zichtbaarheid, relevantie en functionaliteit van de website te garanderen. Onze webserver maakt tevens analyse van bezoeker statistieken waarbij het IP adres van uw bezoek opgeslagen wordt in een analyse bestand. Deze zogenaamde Logfiles worden na de analyse niet bewaard en dienen uitsluitend om het functioneren van de website te garanderen.

Wanneer u inlogt op het gebruikers gedeelte zal de website hiervoor een cookie plaatsen tijdens uw sessie. Dit is nodig om de integriteit van de verbinding te garanderen. U kunt deze cookie naderhand verwijderen of uw browser zo instellen dat deze automatisch wordt verwijderd. Raadpleeg hiervoor de actuele gebruiksaanwijzing voor uw browser bij de leverancier hiervan. Let op: het is in uw eigen belang om altijd een up to date browser te gebruiken en deze zorgvuldig in te stellen. Wij doen er alles aan om de website verbinding met u up to date te houden en met beveiliging uit te voeren middels o.a. https encryptie en onze webhoster heeft zich middels onze strenge overeenkomst verplicht om ten allen tijde op de server voor updates en beveiliging te zorgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CareforZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@CareforZ.nl. Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een redelijk termijn te helpen met uw verzoeken. Het kan zijn dat om aan u verzoek te voldoen dat wij alsnog gegevens nodig zullen hebben. Bijvoorbeeld indien u geen berichten via de mail wil hebben dan moeten wij uw emailadres opnemen in een uitsluitingslijst.

Ter bescherming van uw privacy en uw gegevens zullen wij bij een verzoek van u verlangen dat u bereid bent om u zelf te legitimeren. Dit om te voorkomen dat iemand zich als u kan voordoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij doen er alles aan om onze systemen en werkprocessen zo veilig mogelijk te houden. Het is voor ons heel belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn en blijven tegen onrechtmatige verwerking of misbruik! Wij hebben dan ook een aantal maatregelen genomen:

 • Een ieder die namens CareforZ met uw gegevens omgaat is gehouden een aan geheimhouding.
 • Al onze systemen zijn beveiligd met persoonlijke gebruikers wachtwoorden en namen.
 • Op al onze IT infrastructuur worden de updates tijdig uitgevoerd.
 • Onze systemen zijn voorzien van een backup strategie en deze backupbestanden zijn beveiligd.
 • Wij blijven op de hoogte van beveiligingstechnieken en testen met enige regelmaat onze maatregelen.
 • Iedereen bij CareforZ en haar partners is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Middels periodieke informatierondes en interne communicatie blijven we op de hoogte en bespreken we ook met elkaar wat de stand van zaken is en hoe wij er mee om gaan.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht
CareforZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus! Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons. Dat kan via email: info@CareforZ.nl of in dringende gevallen door met ons te bellen.

Toch kan het voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

CareforZ.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Schorsendal 21
8072 PC Nunspeet
Email: info@CareforZ.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van dit privacyreglement
CareforZ behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.
Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in november 2020.

Start typing and press Enter to search